Từ điển có phần hướng dẫn khi tôi đọc sai như trong phần bài học không?

Ở phần từ điển ELSA cũng sẽ đọc mẫu cho bạn → Nghe bạn đọc → ELSA sẽ giúp bạn tra nghĩa của từ cũng như chỉ ra những lỗi sai của bạn và hướng dẫn bạn cách khắc phục lỗi trên.

Scroll to Top