Tính năng Huấn luyện viên/Coach như thế nào?

Đây là kế hoạch học tập mà ELSA sẽ tự động thiết lập hàng ngày dựa vào lộ trình của bạn. Số lượng bài học “Mục tiêu hàng ngày” sẽ phụ thuộc vào phần cài đặt thời gian học mỗi ngày, cụ thể:

Nếu “Mục tiêu học” là:

  • 10 phút/ ngày tương ứng với 5 bài học trong chức năng Huấn luyện viên
  • 15 phút/ ngày tương ứng với 7 bài học
  • 20 phút/ ngày tương ứng với 10 bài học
Scroll to Top