Làm sao để xem nghĩa từ vựng?

Trên Android: Bạn chỉ cần nhấn vào biểu tượng “Bóng đèn” trên mỗi bài học để xem nghĩa Anh-Anh, nghĩa Anh-Việt, câu ví dụ,…

Tương tự trên iOS (iPhone/iPAD): Bạn cần nhấn vào dòng “Xem các chi tiết khác”

Scroll to Top