Làm sao để biết được tôi đã học và tiến bộ với ELSA?

Để bạn có thể theo dõi và biết được mình đã tiến bộ ra sao khi học cùng ELSA.

Bạn có thể xem phần trăm hiển thị ở mục “Điểm kiểm tra đánh giá” đầu vào và so sánh với mục “Điểm phát âm ELSA”. Bạn sẽ thấy được sự thay đổi trong phát âm của bạn nhé.

Ngoài ra, bạn có thể tìm các bài học trước đó được 1 hoặc 2 sao và học lại nhé. Nếu số sao cao hơn với lần học trước, cho thấy rằng bạn đã tiến bộ hơn trong cách phát âm.

Scroll to Top