Giải thích thêm về Biểu đồ Ngũ giác trong app Elsa Speak

ELSA sẽ cập nhật màn hình tiến độ của bạn tại biểu đồ Ngũ giác. Điểm ELSA của bạn được dựa trên năm kỹ năng: Phát âm, Nhấn âm, Ngữ điệu, Lưu loát và Nghe.

Công nghệ trí tuệ nhân tạo độc quyền của ELSA đã kết hợp năm kỹ năng trên để tính điểm ELSA của bạn. Bạn sẽ thấy N/A cho các kỹ năng ELSA cần thêm thông tin.

Hãy làm bài kiểm tra đầu vào để xem điểm số Phát âm, Ngữ điệu, Lưu loát của mình. Hoàn tất thêm một vài bài học cho mỗi kỹ năng để xem tiến độ của mình.

Scroll to Top