Elsa Speak có học Offline được không?

ELSA cần kết nối dữ liệu khá lớn, vì thế để hoạt động được ELSA cần kết nối internet liên tục.

Scroll to Top