ELSA có thể sử dụng để học những ngôn ngữ khác không?

Hiện tại ELSA đang tập trung xây dựng hỗ trợ các học viên Tiếng Anh, trong tương lai có thể ELSA sẽ phát triển thêm nhiều thứ tiếng khác nữa.

Scroll to Top