Điểm ELSA (EPS) là gì? Điểm Total Points Earned là gì?

EPS là chỉ số thể hiện mức độ phần trăm năng lực nói tiếng Anh của bạn so với người bản ngữ. “Total Point Earned” là tổng điểm của bạn đã đạt được sau các bài bạn đã học.

Scroll to Top